Algemene Voorwaarden

Psycho Consult Kollum, praktijk voor integratieve psychotherapie

De praktijk biedt ambulante behandelingen aan volwassenen op basis van integratieve psychotherapie in de complementaire geestelijke gezondheidszorg.

Op het aanbod zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen cliënt en D.M. Scholte Hennecke in haar rol als integratief ECP-therapeut psychotherapie (verder therapeut genoemd). Op jouw dossier en behandeling is de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing in mijn rol als zorgverlener.

Artikel 2
Beroepscode. De therapeut werkend binnen Psycho Consult Kollum, houdt zich aan de bepalingen van de VIT (vereniging van integraal therapeuten) en de koepelorganisatie NVECP (Nederlands verbond voor ECP-houders). Cliënt stelt zichzelf op de hoogte van de informatie de website van het NVECP: https://nvecp.nl/

Artikel 3
Identificatie. De cliënt dient zich op verzoek van de therapeut te kunnen identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Artikel 4
Wijziging van adres- of contactgegevens. De cliënt dient er zorg voor te dragen dat de praktijk op de hoogte is van het juiste adres waarop hij of zij woonachtig is, alsmede van het e-mailadres en een telefoonnummer waarop hij of zij (tijdens kantooruren) bereikbaar is. Bij verhuizing tijdens de behandeling, binnen 60 dagen na afsluiten van de behandeling, en zolang nog facturen aan cliënt onbetaald gebleven zijn, dient de cliënt wijzigingen in zijn of haar adres en contactgegevens zo spoedig mogelijk door te geven, schriftelijk of per mail via info@psychoconsultkollum.nl of door de wijzigingen zelf door te voeren in de cliëntomgeving.  

Artikel 5
Polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid om te bepalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt bij de cliënt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van de behandeling.  De meeste zorgverzekeringen vergoeding vanuit de aanvullende pakketten een deel van de behandeling. Indien je geen aanvullende polis hebt en bij gedeeltelijke vergoeding ben je verplicht het niet vergoede deel zelf te betalen. Het is daarom van belang vooraf bij de zorgverzekering na te gaan of jouw polis de behandeling gedeeltelijk vergoed.

Artikel 6
Verwijsbrief. Voor integratieve psychotherapie is geen verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig. Bij aanvang en beëindiging van e behandeling dient de cliënt toestemming te geven dat een entree- en een afsluitbericht naar de huisarts of verwijzer wordt verstuurd. 

Artikel 7
Behandeleffectmeting. Cliënten die een behandeling op basis van integratieve psychotherapie ontvangen werken desgevraagd mee aan routinematig onderzoek ter bepaling van het behandeleffect, middels het invullen van korte (elektronische) vragenlijsten bij aanvang en bij afronding van de behandeling.

Artikel 8
Verhindering. Annuleren van een afspraak bij Psycho Consult Kollum is kosteloos tot 48 uur voorafgaande aan de afspraak. Wanneer je niet tijdig afzegt, wordt € 80% van het tarief bij in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht. Afmelden kan via Whatsapp of telefonisch (06-22324536) of per mail: info@psychoconsultkollum.nl.

Artikel 9
Declaraties. Geleverde diensten worden gefactureerd aan de cliënt, ook indien sprake is van verzekerde zorg die vergoed wordt door de zorgverzekering van de cliënt. Wanneer sprake is van verzekerde zorg dient de cliënt de factuur zelf in bij de zorgverzekering om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Artikel 10
Betalingstermijn. Alle door de therapeut gefactureerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan na afloop van elke sessie en uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum, vermeld op de factuur. Betalingen kunnen voldaan worden per pinapparaat, door de QR code/link op locatie of per mail of overboeking.  De cliënt kan betaling niet achterwege laten met een beroep op verrekening, tenzij anders afgesproken. Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar behaald resultaat.

Artikel 11
Bij niet betaling binnen7 dagen na de factuurdatum zal de therapeut de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin zij de cliënt nog 14 dagen de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. Bij niet-betaling binnen 14 werkdagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een 2e betalingsherinnering sturen. Na 21 dagen volgt een 3e betalingsherinnering. Voor het verzenden van de 3e betalingsherinnering wordt een bedrag van Euro 15.00 aan de cliënt in rekening gebracht

Artikel 13
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 14
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €25.

Artikel 14
Betalingsachterstand en betalingsregeling. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd om verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15
Afsluiting behandeltraject. Een behandeltraject wordt in beginsel afgesloten in onderling overleg tussen therapeut en cliënt. Indien tussen de cliënt en de therapeut geen toekomstige afspraken meer gepland zijn en de cliënt langer dan 6 weken niet heeft gereageerd op een verzoek van de therapeut (via telefoon, e-mail danwel schriftelijk) om contact op te nemen, is de therapeut gerechtigd om zonder nader overleg het behandeltraject af te sluiten. Als na afsluiten van het behandeltraject de cliënt weer een beroep doet op de diensten van Psycho Consult Kollum, is hiervoor een nieuwe inschrijving nodig.

Artikel 16
Aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van Psycho Consult Kollum is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade/ gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 17
Rechtskeuze. Op alle overeenkomsten met Psycho Consult Kollum is het Nederlands recht van toepassing.

Schrijf hier geheel vrijblijvend een review over Psycho Consult Kollum

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam